Методи прямого перетворення енергії

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 ( кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.фіз.-мат.н., Кузик Мирон Петрович
Результати навчання: 
 • знати методи прямого перетворення теплоти в електроенергію і типи та види установок, що реалізують ці методи, а також принципи ії роботи;
 • уміти розраховувати основні види генераторів та пристроїв прямого перетворення теплоти в електроенергію та складати комбіновані енергоустановки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія
кореквізити:
 • Технічна термодинаміка,
 • Електротехніка та електроніка,
 • Електрообладнання енергетичних установок
Зміст навчального модуля: 
 • Сонячне джерело енергії і фотоелектричний ефект. Робочі характеристики фотоелемента, сонячні елементи і батареї. Коефіцієнт корисної дії сонячних елементів. Фізичні основи роботи термоелектричних установок. Термоелектричні ефекти. Коефіцієнт добротності. Види і типи термоелектричних генераторів. Проектування термоелектричних генераторів. Розрахунок основних параметрів термоелемента. Типові схеми термоелементів.
 • Термоемісійний ефект, робота виходу. Рівняння Річардсона. Розрахунок вакуумного термоемісійного перетворювача. Втрати і ККД вакуумного термоемісійного перетворювача. Газонаповнені термоемісійні перетворювачі. Магнітний термоемісійний перетворювач. МГД-генератор. Вплив розмірів генератора на ефективність МГД перетворення. Загальний опис електрохімічного елементу. Типи і конструкції паливних елементів. Робочі характеристики паливних елементів і вимоги до них.
Рекомендована література: 
 1. Чанг Ш. Преобразование энергии/ перевод с англ. Б.А.Ушаков — М.: Атомиздат, 1965. — 310 с.
 2. Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую/ Сборник статей. Перевод с англ. — М.: Атомиздат, 1961. — 208 с.
 3. Колтун М.М. Солнечные элементы. — М.: Изд-во «Наука», 1987. — 192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%, диференційований залік): контрольна робота
Мова навчання: 
українська