Методи планування та обробки експериментів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год, лекції — 32 год., 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Возняк О. Т.
Результати навчання: 
Основна мета курсу: вивчення методів дослідження технічних інженерних систем з використанням ЕОМ. В результаті вивчення курсу студент повинен знати методи розробки і застосування пакетів прикладних програм. Матеріал курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні математичних, інженерних, технічних і спеціальних дисциплінах, що визначаються навчальними планами вузу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища математика,
  • Фізика,
  • Хімія,
  • Тепломасообмін,
  • Програмування і обчислювальна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета і задачі дисципліни, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами математичної, програмно-алгоритмічної і загальноінженерної підготовки. Планування експерименту. Основні означення. Параметри оптимізації, їх види і вимоги до них. Повний факторний експеримент. Вибір інтервалів варіювання. Матриця планування експерименту типу 2 к і її властивості. Матриці більшої розмірності і способи переходу до них. Математична модель повного факторного експерименту. Дробовий факторний експеримент. Мінімізація кількості дослідів. Дробова репліка. Вибір півреплік. Генеруючі співвідношення і визначаючі контрасти. Репліки більшої дробовості. Комбінаторика. Проведення експерименту і обробка його результатів. Емпіричні залежності. Проведення експерименту. Похибки паралельних дослідів. Дисперсія параметру оптимізації. Перевірка однорідності. Обробка результатів експерименту. Метод найменших квадратів. Перевірка значимості коефіцієнтів рівняння регресії. Точність експерименту. Наближені обчислення. Похибки і застосування деяких наближених формул. Наближений розв’язок рівнянь. Трансцендентні рівняння. Емпіричні залежності. Графічна та аналітична форма взаємозв’язку декількох факторів. Номограмування. Складання і побудова номограм та їх апроксимація. Фактори: визначення і вимоги до них при плануванні експерименту.
Рекомендована література: 
  1. Блох Л. С. Номографія практична, 1971. — 320 с.
  2. Адлер Ю. П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.:, «Высшая школа», 1976. — 279 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів
  • Поточний контроль: розрахунково-графічна робота.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська