Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок застосування математично-статистичних методів планування експериментів, основних методологічних принципів математичної статистики, елементів загальної теорії похибок тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Водопостачання та водовідведення,
  • Математичні методи розв’язування інженерних задач,
  • Метрологія і стандартизація.
Зміст навчального модуля: 
Одноразове вимірювання. Багатократне вимірювання. Обробка результатів декількох серій вимірювань. Функціональні перетворення результатів вимірювань (непрямі вимірювання). Визначення похибок результатів вимірювань методом математичної статистики.
Рекомендована література: 
  1. Білущак Г.І., Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. — Львів, 2001. — 418 с.
  2. Возняк О. Т., Желих В. М. Основи наукових досліджень у будівництві: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 176 с.
  3. Нечаєв В. П., Берідзе Т. М., Кононенко В. В., Рябушенко Н. В., Брадул О. М. Теорія планування експерименту: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська, російська