Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з проведення статистичної обробки експериментальних даних, традиційного планування експериментів, оптимізації досліджуваних процесів, виявлення систематичних і випадкових похибок дослідів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Водопостачання та водовідведення,
  • Математичні методи розв’язування інженерних задач,
  • Метрологія і стандартизація.
Зміст навчального модуля: 
Параметр оптимізації. Узагальнений параметр оптимізації. Фактори. Вибір моделі. Повний факторний експеримент. Проведення експерименту. Обробка результатів експерименту.
Рекомендована література: 
  1. Білущак Г.І., Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. — Львів, 2001. — 418 с.
  2. Возняк О. Т., Желих В. М. Основи наукових досліджень у будівництві: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 176 с.
  3. Нечаєв В. П., Берідзе Т. М., Кононенко В. В., Рябушенко Н. В., Брадул О. М. Теорія планування експерименту: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська