Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 16, практичні — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н., Римар Тетяна Іванівна
Результати навчання: 
 • знати основи обробки результатів експериментів та методи планування експериментів, теоретичні та методологічні основи наукового дослідження;
 • знати методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень;
 • знати методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень, основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР, особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР;
 • знати застосування методів математичного програмування в задачах оптимізації.
 • вміти будувати моделі теплотехнологічних процесів та виробничих систем,
 • вміти формулювати і розв’язувати задачі оптимізації процесів в теплоенергетичних установках.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепломасообмінні апарати промислових підприємств,
 • Котельні установки промислових підприємств,
 • Промислові ТЕЦ
кореквізити:
 • Теорія оптимального керування об’єктами теплоенергетики,
 • Дипломне проектування (магістерська кваліфікаційна робота).
Зміст навчального модуля: 
Вступ до методів планування експерименту. Первинна обробка результатів експерименту. Статистичні характеристики результатів вимірювання. Статистичні критерії. Математична обробка результатів експерименту. Дисперсійний аналіз. Етапи і принципи експерименту. Повний факторний експеримент. Експеримент типу 2k. Дробовий факторний експеримент. Плани другого порядку. Ортогональні та ротатабельні плани другого порядку. Аналіз нелінійної моделі. Канонічне перетворення. Симплексно-решітчасте планування. Методи оптимізації. Лінійне програмування. Елементи нелінійного, динамічного та стохастичного програмування.
Рекомендована література: 
 1. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. — Суми: Університетська книга, 2011. — 224 с.
 2. Планування і обробка даних наукового експерименту: Конспект лекцій /В.В. Полтавець. — Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2008 — 52 с.
 3. Методологія наукових досліджень технологічних процесів. /П.Білей, М.Адамовський, Я. Ханик, Н. Довга, Л. Сорока/ — Львів: Видав. НУ "Львівська політехніка«‚ 2003. — 352 с.
 4. Засименко В.М. Основи теорії планування експерименту. Навч. посібник. — Львів: Видав. ДУ «ЛП», — 2000. — 205 с.
 5. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. — К.: Знання (Вища освіта ХХІ століття), 2005. — 309 с.
 6. Аністратенко В.О., Федоров В.Г. Математичне планування експерименту в АПК. — К.: Вища школа, 1993. — 375 с.
 7. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований: Теплоэнергетика. — М.: Высш. школа, 1981. — 178 с.
 8. Теория инженерного эксперимента: текст лекций/ А.К. Бояршинова, А.С. Фишер. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. — 85 с.
 9. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. — М: Энергоатомиздат, 1982. — 279 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): контрольна робота, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (70 %, диф. залік): контрольний захід.
Мова навчання: 
українська