Методи підготовки води на ТЕС та водний режим теплогенеруючих установок

Код модуля: 
ТТЕС_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. роб. — 16 практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Тимофєєв Ігор Леонідович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати склад та фізико-хімічні властивості природних вод, фізико-хімічні основи методів водопідготовки, конструктивні та технологічні характеристики сучасних типів ВПУ;
  • уміти розробляти, планувати та організовувати технологічні процеси водо-підготовки і водного режиму теплогенеруючих установок, проектувати та підбирати відповідне технологічне обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Хімія, Фізика,Технічна термодинаміка.
  • кореквізити: Екологія. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація.
Зміст навчального модуля: 
Природні води, характеристика домішок, показники якості води. Попередня очистка води: видалення грубодисперних та колоїднодисперсних домішок, зм’якшнення води методом осадження. Схеми іонообмінних ВПУ. Видалення розчинених газів, термічне знесолення води, мембранні методи очищення води. Обробка охолоджуючої води.
Рекомендована література: 
  1. Мисак Й. С. та ін. Водопідготовка, водно-хімічний режим та консервація теплоенергетичного устатковання електростанцій. — Львів: НВФ «Українські технології», 2009.
  2. Стерман Л. С. , Покровський В. Н. Химические и термические методы обработки воды на ТЕС — М.: Энергия, 1991
  3. Громогласов А. А. и др. Водоподготовка: процеси и аппарати. —М.: Энергоатомиздат, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська