Методи органічного синтезу

Код модуля: 
ТБСФБ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Журахівська Л.Р.
Результати навчання: 
вивчення та засвоєння основних методів органічного синтезу, їх використання у виробництві проміжних та кінцевих продуктів для одержання лікарських речовин, хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), кінофотоматеріалів та інших продуктів тонкого органічного синтезу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Сировина для виробництва проміжних продуктів для лікарських речовин, ХЗЗР та інших продуктів тонкого органічного синтезу. Реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення. Основні методи органічного синтезу: сульфування, нітрування та нітрозування, галогенуваня, алкілювання та ацилювання аміно- та оксисполук, окиснення та відновлення, реакції конденсації та перегрупування. Шляхи одержання проміжних та кінцевих продуктів тонкого органічного синтезу.
Рекомендована література: 
  1. Ол. Швайка Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів: Посібник. — Донецьк. 2004. — 552 с.
  2. В.Н. Лисицын Химия и технология промежуточных продуктов: Учебник. — Москва: Из-во «Химия». 1987. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська