Методи оптимізації та дослідження операцій

Код модуля: 
АСУ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3): аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Дронюк Іванна Мирославівна
Результати навчання: 
  • знати основи теорії методів дослідження операцій, здійснити постановку задачі, знати основні підходи та алгоритми розв’язання цих задач,
  • уміти застосовувати набуті знання для вирішення оптимізаційних та управлінських задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Математичний аналіз,
  • Диференціальні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Лінійне програмування, транспортна задача, задачі оптимізації на мережах, задачі з цілочисельними змінними, теорія ігор, динамічне програмування, чисельні методи пошуку оптимальних рішень.
Рекомендована література: 
  1. Барвінський А.Ф та ін. Математичне програмування: Навчальний посібник /А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик, І.І. Демків,Р.І. Квіт, В.В. Кісілевич — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» «Інтелект — Захід», 2004. — 448 с.
  2. Катренко А.В. Дослідження операцій — Львів: Магнолія Плюс, 2004. — 545 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робот
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська, англійська