Методи моделювання систем і процесів в галузі

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 32, практ. роб. — 48).
Лектори: 
к. т. н., доцент Велика Оксана Тарасівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • володіти методами математичного моделювання і вміти застосовувати їх до вирішення інженерних задач, пов’язаних з розробкою технологічних процесів і обладнання для їх реалізації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Методи моделювання фізичних явищ, елементів конструкцій та технологічних процесів. Методи моделювання багатовимірних процесів. Побудова моделей багатовимірних процесів на основі повного факторного експерименту. Застосування математичного планування експерименту для дослідження технологічних систем. Оптимізація виробничих процесів методами лінійного програмування. Моделювання процесів транспортного типу.
Рекомендована література: 
  1. Стоцько 3. А. Моделювання технологічних систем. / Навчальний посібник. НВК ВО при Міністерстві освіти України, 2013
  2. Пальчевський Б. О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник. — Львів: світ, 2001. — 232 с.
  3. Любарский В. Я. и др. Математическое моделирование и зксперимент — К.: Наук, думка, 1987.
  4. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. — М.: Наука, 1978.
  5. Скурихин В. И. и др. Математическое моделирование. — К.: Тэхника, 1983.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит): екзаменаційна контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська