Методи генерування і формування сигналів (Курсова робота)

Код модуля: 
РЕПС_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 0.
Лектори: 
ст. викладач Кузик Андрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • уміти здійснювати схемотехнічне проектування пристроїв формування радіосигналів з необхідними параметрами, експериментально досліджувати характеристики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементна база радіоелектроніки, основи теорії кіл, сигнали та процеси в радіоелектроніці, радіовимірювання
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок автогенераторів. Розрахунок синтезаторів частоти. Розрахунок схем формування частотномодульованих і фазомодульованих сигналів.
Рекомендована література: 
  1. Конспект лекцій «Методи генерування і формування сигналів». Укладач Голинський В.Д. НУ «ЛП», 2008.
  2. «Устройства генерирования и формирования сигналов» Л.А.Белов, В.М.Богачов, М.В.Благовещенский. М. Радио и связь, 1994 р.
  3. Радиопередающие устройства. Под ред. В.В.Шахгильдяна. —М: Радио и связь, 1996 р.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти з виконання розрахунків, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %,): диф. залік.
Мова навчання: 
українська