Методи генерування і формування сигналів, частина 2

Код модуля: 
РЕПС_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС —4) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб.роб. — 16, практ. робота −32), курсова робота (кредитів ЕКТС — 2)
Лектори: 
ст. викл. Кузик Андрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи теорії і принципи дії автогенераторів, синтезаторів частоти, пристроїв які формують сигнали з кутовими видами модуляції, цифровою модуляцією для сучасних систем радіозв’язку;
  • уміти здійснювати схемотехнічне проектування пристроїв формування радіосигналів з необхідними параметрами, експериментально досліджувати характеристики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементна база радіоелектроніки, основи теорії кіл, сигнали та процеси в радіоелектроніці, радіовимірювання
Зміст навчального модуля: 
Теорія і схемотехніка автогенераторів. Методи стабілізації частоти коливань. Принципи побудови і схемотехніка синтезаторів частоти. Пристрої формування частотномодульованих і фазомодульованих сигналів. Пристрої формування сигналів з цифровими видами модуляції. Стандарти частоти. Напрямки розвитку пристроїв формування сигналів.
Рекомендована література: 
  1. Конспект лекцій «Методи генерування і формування сигналів». Укладач Голинський В.Д. НУ «ЛП», 2008.
  2. «Устройства генерирования и формирования сигналов» Л.А.Белов, В.М.Богачов, М.В.Благовещенский. М. Радио и связь, 1994 р.
  3. Радиопередающие устройства. Под ред. В.В.Шахгильдяна. —М: Радио и связь, 1996 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): модульний контроль (60%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит письмовий).
Мова навчання: 
українська