Методи дистанційного зондування (Навчальна практика)

Код модуля: 
ФГІ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість практики становить 2 тижні. Всього аудиторних — 62 год., практичні заняття — 62 год. Самостійна робота — 28 год.
Лектори: 
ст. викладач Грицьків Н. З.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти основні поняття та функції цифрового методу складання та оновлення карт і планів; особливості використання та можливості ГІС Карта 2005;
 • вміти володіти програмним забезпеченням ГІС Карта 2005; складати та оновлювати векторні карти і плани за растровими зображеннями із застосуванням ГІС Карта 2005.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Топографічне креслення з елементами комп’ютерної графіки,
 • Основи фотограмметрії та дистанційне зондування,
 • Основи геоінформаційних систем і баз даних,
 • Основи картографії,
 • Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії.
Зміст навчального модуля: 
Аналіз вхідних даних. Сканування фрагменту топографічного плану. Створення каталогу координат опорних точок. Конвертування растрового зображення. Трансформування растрового зображення. Створення рамки векторного топографічного плану. Створення панелі інструментів. Створення макетів умовних позначень. Створення і редагування векторного топографічного плану. Створення каталогу координат точок для трансформування знімку. Трансформування знімку. Внесення змін на векторний топографічний план. Контроль якості створеного топографічного плану. Зарамкове оформлення плану. Роздрук створеного топографічного плану. За даним змістовим модулем та проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
 1. Геоинформационная система Карта 2005. Обработка растровых изображений. Версия 2.0. — Ногинск: Панорама, 2000 г. — 24 с.
 2. Геоинформационная система Карта 2005. Руководство пользователя. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006 г. — 135 с.
 3. Геоинформационная система Карта 2005. Технология контроля качеств и редактирования электронных карт. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006. — 28 с.
 4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. — К.: ГУГКК України, 2001 р. — 156 с.
 5. Суховірський Б. В. Географічні інформаційні системи. Навчальний посібник. — Чернігів: ДКП РВВ, 2000 р. — 197 с.
 6. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти. В 2-х частинах. Ч. 1. — Вінниця: Антекс, 2000. — 408 с.
 7. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001 р. — 258 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 2-3 тижні семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Геоінформаційні системи і технології