Методи дистанційного зондування (Навчальна практика)

Код модуля: 
ФГІ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 2,5 тижні. Всього аудиторних — 62 год., практичні заняття — 62 год. Самостійна робота — 108 год.
Лектори: 
професор Глотов В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти основні поняття та алгоритми цифрового методу складання і оновлення карт і планів за матеріалами дистанційного зондування; особливості використання та можливості ГІ С Карта 2005;
 • вміти володіти програмним забезпеченням ГІС Карта 2005; складати та оновлювати векторні карти і плани за растровими зображеннями із застосуванням ГІС Карта 2005.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Топографічне креслення з елементами комп’ютерної графіки,
 • Основи фотограмметрії,
 • Основи геоінформаційних систем і технологій,
 • Основи картографії.
Зміст навчального модуля: 
Вступне заняття. Ознайомлення з технікою безпеки під час роботи за ПК. Облаштування робочого місця. Організація робочого середовища на ПК. Підготовчі роботи. Отримання завдання. Аналіз вхідних даних. Сканування фрагменту топографічного плану. Створення каталогу координат опорних точок. Створення растрового топографічного плану. Конвертування растрового зображення. Трансформування растрового зображення. Створення векторного топографічного плану. Створення рамки векторного топографічного плану. Створення панелі інструментів. Створення макетів умовних позначень. Створення і редагування векторного топографічного плану. Оновлення топографічного плану. Створення каталогу координат точок для трансформування знімку. Трансформування знімку. Внесення змін у векторний топографічний план. Завершальні роботи. Контроль якості створеного топографічного плану. Зарамкове оформлення плану. Роздрук створеного топографічного плану. Оформлення пояснювальної записки практики. Захист теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: 
 1. Геоинформационная система Карта 2005. Обработка растровых изображений. Версия 2.0. — Ногинск: Панорама, 2000 г. — 24 с.
 2. Геоинформационная система Карта 2005. Руководство пользователя. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006 г. — 135 с.
 3. Геоинформационная система Карта 2005. Технология контроля качеств и редактирования электронных карт. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006. — 28 с.
 4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. — К.: ГУГКК України, 2001 р. — 156 с.
 5. Суховірський Б. В. Географічні інформаційні системи. Навчальний посібник. — Чернігів: ДКП РВВ, 2000р. — 197 с.
 6. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001 р. — 258 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фотограмметрія та дистанційне зондування