Методи дослідження органічних наноструктур

Код модуля: 
ЕП_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб.роб — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні методи дослідження органічних наноструктур та наночастинок з метою встановлення головних відмнностей їх фізико – хімічних влативостей;
 • вміти проводити аналіз результатів експериментальних досліджень органічних наноструктур, визначити їх розміри, морфологію, структуру і основні фізико – хімічні властивості, створювати на їхній основі прилади огранічної наноелектроніки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізика, Фізичні основи електронної техніки, Фізика напівпровідників та діелектриків.
 • кореквізити: Оптоелектроніка, ФОЕТ.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація наноструктур, Ароматичні вуглеводні з делокалізованою системою π-електронів, Оптичні методи дослідження наноструктур, Поверхневий плазмовий резонанс, Ренгеноструктурний аналіз органічних наноплівок, Скануюча зондова мікроскопія.
Рекомендована література: 
 1. Фізичні основи електронної техніки: навчальний посібник/за редакцією З. Готри. — Львів: Видавництво НУ «Львівська Політехніка», 2002. −644с.
 2. Фізика наноструктур: навчальний посібник/Покропивний В.В., Поперенко В.П. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 220с.
 3. Введение в молекулярную элетронику //Под ред. Н.С.Лидоренко. — М.: Энергоатомиздат, 1994. — 320с.
 4. Молекурные полупроводники/ Симон Ж. — М.: Мир, 1988. — 341с.
 5. Органические полимерные полупроводники/ Паушкин Я.М., Вишнякова Т.П., Лунин А.Ф., Низова С.А. — М.: Химия, 2002. — 224с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік, тестування (40%)
Мова навчання: 
українська, англійська