Методи досліджень електромеханічних перетворювачів, фізичний і математичний експеримент

Код модуля: 
ТЗЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор, Стахів Петро Григорович
Результати навчання: 
знати:
  • основи теорії математичного моделювання динамічних систем;
  • фізичні процеси в електромеханічних та електронних перетворювачах;
  • призначення, принцип дії та конструкцію окремих типів електромеханотронних перетворювачів.
уміти:
  • розробляти і складати алгоритми побудови макромоделей електромеханічних перетворювачів та макромоделями конкретних пристроїв;
  • розраховувати ЕМП на основі макромоделей їх компонент.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Теоретичні основи електротехніки; лінійна алгебра; математичний аналіз; електричні машини — всі елементи. Фізика — механіка та електрика.
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Постановка задачі математичного моделювання, моделі їх типи. Фізичний та комп’ютерний експеримент як джерело первинної інформації для побудови математичних макромоделей. Побудова математичних моделей лінійних об’єктів на основі частотних характеристик. Побудова неперервних математичних моделей на основі часових характеристик. Дискретні макромоделі лінійних об’єктів, методи їх побудови, алгоритм Хо—Калмана. Побудова нелінійних дискретних макромоделей. Автоматизований комп’ютерно—мікропроцесорний комплекс для побудови макромоделей. Побудова макромоделі нелінійного трансформатора. Побудова макромоделі вентильного двигуна і асинхронної машини.
Рекомендована література: 
  1. Основи теорії електронних кіл: Підручник / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів, Л.Д. Писаренко, Ю.І. Якименко; За ред.. проф.. Ю.Я. Бобала. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 332 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (100 %, залік).
Мова навчання: 
українська