Методологія наукових досліджень фінансових відносин

Код модуля: 
ФІН_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекцій — 32, практичних робіт — 32)
Лектори: 
д.е.н., проф. Алєксєєв І.В.
Результати навчання: 
 • знати: особливості наукового способу пізнання та його складові при дослідженні фінансових систем, моделей фінансового аналізу, принципові підходи до дослідження їх концептуального базису.
 • уміти: обирати й практично застосовувати адекватні методи наукового пізнання, аргументовано оцінювати сильні сторони і дискусійні положення в методологічній основі різних фінансових систем, відповідність практичним потребам сформованої в них інформації та результативних показників при її опрацюванні оцінно-аналітичними системами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фінанси підприємств,
 • фінансовий аналіз,
 • бюджетна система,
 • податкова система;
кореквізит:
 • фінансовий менеджмент,
 • податковий менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Наукова діяльність та її організація. Методологія і методи наукових досліджень. Організація наукових досліджень в фінансовій сфері знань. Методологія і методи наукових досліджень балансових теорій. Методика оцінки і відображення об’єктів капіталу. Методи і способи дослідження засадних принципів фінансових відносин, результативних показників ефективності діяльності підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Пушкар М.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / М.С. Пушкар. — Тернопіль: Карт-бланш, 2013. — 116 с.
 2. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / М.В. Корягін, М.Г. Чік. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. — 242 с.
 3. Алексеев И.В. Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования // И.В. Алексеев, Р.Й. Желизняк // Наукові праці НДФІ. Науковий збірник. — Випуск 2 (63), 2013. — С. 56-65.
 4. Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка, 2012. — № 2 (64). — С. 99-108.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (50 балів): 20 балів — усне опитування та розв’язання задач на практичних, 30 балів — контрольна робота.
 • підсумковий контроль (50 балів): складання комплексного залікового завдання
Мова навчання: 
українська