Методологія наукових досліджень, частина 2

Код модуля: 
ФГІ_6005_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 16 год., лекційні заняття — - год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 44 год.
Лектори: 
проф. Глотов В.М.
Результати навчання: 
знати:
 • особливості наукового пізнання та наукової діяльності;
 • методи наукових досліджень;
 • методику збору інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики, фотограмметрії та ДЗЗ;
 • поняття та визначення наукового експерименту;
 • методи дослідження та представлення інформації в фотограмметрії та ГІС.
вміти:
 • використовувати методи моделювання об’єктів, що досліджуються; поставити спостереження та експеримент;
 • застосовувати методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції;
 • застосовувати математичні методи при наукових дослідженнях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Філософія: Пізнання як форма відображення дійсності та творчості. Логіка наукового пізнання.. Математичні методи та їх застосування в науці. Наукове пояснення та передбачення.
 • Математична обробка геодезичних вимірювань: Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики.
 • Інформатика та програмування: Інтерполювання і наближене диференціювання. Системи лінійних рівнянь. Електронно-обчислювальні машини.
 • Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та землеустрої: Всі розділи та теми.
 • Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
Продовження експериментальних досліджень. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Оцінка точності виконаних робіт. Підготовка звіту і доповіді.
Рекомендована література: 
 1. Бичко І.В. та ін. Філософія. Курс лекцій., — К.: «Либідь», 1993.
 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2003. — 192 с.
 3. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик дослі¬джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П’ятницька¬-Позднякова. — К., 2003. — 116 с.
 4. Турчак Л.И. Основы численных методов. — М.: Наука., 1987.
 5. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. — Москва: Мысль, 1986.
 6. Зосименко В.М. Основи теорії планування експерименту навчальний посібник. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2005.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська