Методологія і організація наукових досліджень

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ECTS — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.,
 • практичні заняття проводить к.е.н, доц. Чорнописька Н.В., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • знати: сутність понять та категорій методологій наукових досліджень; теоретичні та емпіричні методи дослідження; етапи та форми процесу наукового дослідження; сутність організації науково-дослідної роботи магістрів;
 • вміти: проводити наукові дослідження систем і процесів менеджменту; застосовувати сучасні методики та методичні прийоми у наукових дослідженнях; формувати опитувальні анкети; застосування автоматизованих систем обробки інформації у наукових дослідженнях; складати звіти з науково-дослідної роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • філософія,
 • логістичне консультування;
Кореквізит:
 • логістичний менеджмент,
 • оптимізація логістичних рішень.
Зміст навчального модуля: 
Методологія: сутність, зміст, поняття. Специфіка наукового пізнання. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження. Рівні та методи наукового дослідження. Організація науково-дослідної роботи магістрів. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження в практику.
Рекомендована література: 
 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. — К.: Вища школа, 2002. — 271 с.
 2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч.посіб. за ред.. д.е.н., проф.., акад.. НАПН України А.А. Мазаракі. — К.: КНЕУ, 2010.
 3. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — К.: О-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.
 4. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. — Київ: Лібра, 2004. — 344 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська