Методологія та організація наукових досліджень в екології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 28 год., практичні заняття — 20 год.; кількість кредитів ECTS — 4,0
Лектори: 
проф. Погребенник В.Д.
Результати навчання: 
Оволодіння теоретичними знаннями з питань методології проведення науково-дослідницької роботи, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методів та засобів організації і виконання наукових досліджень в екології та застосування їх в навчальному процесі під час виконання курсових, дипломних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Управління проектами в екології,
  • Інтелектуальна власність.
Зміст навчального модуля: 
Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Методологічні основи наукового пізнання та творчості. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації. Проведення теоретичних досліджень в екології. Експериментальні дослідження в екології. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та ефективність наукових досліджень. Організація роботи в науковому колективі. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого.
Рекомендована література: 
  1. Погребенник В.Д. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Конспект лекцій. Рукопис. 2012. — 102 с.
  2. Єремєєв І. С. Науково-дослідний семінар (Проблеми «вузьких місць»). Навч. посібник. — К.: ДАЖКГ. 2003, — 150 с.
  3. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник . — К.: ДАЖКГ, 2004, — 72 с.
  4. Кобиляцький Л. Управління проектами. — К.: МАУП, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська