Методологія експериментальних досліджень в технології виробництва харчових добавок та косметичних засобів

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32; лабораторні заняття — не передбачені; кількість кредитів ЄКТС — 4.0.
Лектори: 
проф. Самарик В.Я.
Результати навчання: 
студент повинен знати
 • основні джерела помилок в ході хімічних та хіміко-технологічних експериментів, та методи їх мінімізації;
 • методи обробки непрямих замірів в хімії та хімічній технології, зокрема результатів фізико-хімічних методів аналізу;
 • основи теорії помилок;
 • основи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу;
 • сучасні методи планування та обробки багатофакторних експериментів, включаючи експерименти з дискретними факторами ( латинські квадрати, греко-римські плани).
 • володіти основами побудови стратегії синтезу нових речовин та дослідження їх властивостей;
 • методів розробки аналітичних методик визначення концентрацій речовин в складних сумішах та методів налагодження методик промислового поточного аналізу;
 • основні методи дослідження механізму хімічних реакцій.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • грамотно обробляти результати хімічних аналізів, включаючи фізико-хімічні аналізи складних сумішей;
 • виявляти промахи в хімічних аналізах;
 • створювати плани багатофакторних експериментів та обробляти їх результати;
 • проводити оцінку значимості факторів;
 • будувати регресійні залежності;
 • створювати методики аналізу та забезпечувати їх відтворення та надійність.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна, неорганічна, органічна та біологічна хімія
 • Математична статистика
 • Вища математика
 • Аналітична хімія
 • Фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
 • Вступ. Теорія помилок. Прямий та непрямий замір в хімії та хімічній технології. Основні джерела помилок при замірах в хімії та методи їх мінімізації
 • Математична статистика. Випадкова величина та способи її представлення та оцінки. Генеральна сукупність та вибірка. Поняття статистичної гіпотези та статистичних критеріїв.
 • Задачі дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу.
 • Моделювання в хімії. Методи математичного моделювання.
 • Експеримент в хімії. Типи експерименту. Планування експерименту та обробка його результатів.
 • Особливості планування синтетичного експерименту
 • Особливості планування фізико-хімічного експерименту та обробки його результатів.
 • Особливості експерименту планування експерименту в аналітичній хімії та методів обробки результатів експерименту.
Рекомендована література: 
 1. З.Г.Піх, Теорія хімічних процесів органічного синтезу. — Львів.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002, — 396 с
 2. В.М.Жизневський, З.Г.Піх, Каталіз, теоретичні основи та практичне застосування. — К.: ІЗМН, 1997. — 192 с.
 3. Г.М. Панченков, В.П.Лебедев. Химическая кинетика и катализ. — М.: Химия, 1985. — 592 с.
 4. А.С.Днепровский, Т.И. Темникова. Теоретические основы органической химии. — Л.: Химия, 1991. — 560 с.
 5. О.Левеншпиль. Инженерное оформление химических процессов. — М.: Химия, 1969. — 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) — залік
Мова навчання: 
українська, англійська