Методологія дослідження та моделювання процесів очищення промислових відходів

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
90 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д.т.н., доц. Нагурський О.А.
Результати навчання: 
 • вміти складати плани експериментів для заданих умов проведення експериментів;
 • робити кореляційний і регресійний аналіз статистичних моделей, побудованих за результатами експериментів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • вища математика,
 • інформатика,
 • загальна екологія та неоекологія,
 • інженерна екологія.
Зміст навчального модуля: 
Форми та методи збору, накопичення, зберігання і первинної обробки результатів спостережень. Фільтрація даних. Кореляційний аналіз. Основи теорії планування експериментів і обробки експериментальних даних. Статистичні математичні моделі. Детерміновані математичні моделі.
Рекомендована література: 
 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень Підручник. — К.: Знання, 2007. — 270 с.
 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. — К. Кондор. — 2003. — 192 с.
 3. В.В. Богобоящий. Принципи моделювання та прогнозування в екології / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій. — Підручник. — Київ. — Центр навчальної літератури, 2004. — 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 30 — балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська