Методологічні основи проектування архітектурного середовища

Код модуля: 
ДАС_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 30, лаб.зан. — 30)
Лектори: 
канд арх., доц. Джигіль Ю.Є.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • ознайомитися з сучасними концепціями розвитку архітектурного середовища та його проектуванням;
 • розкрити специфіку структури, організації та управління в архітектурно-художній діяльності;
 • отримати відомості та набути навички у використанні нових методів та засобів архітектурно-дизайнерського проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Засвоєння змістових модулів:
 • конструкції будівель та споруд,
 • типологія будівель та споруд,
 • основи теорії споруд,
 • архітектурне матеріалознавство,
 • історія мистецтвознавства,
 • історія архітектури та містобудування,
 • нарисна геометрія.
Зміст навчального модуля: 
 • Мета викладання полягає в підвищенні рівня теоретичної та фахової підготовки студентів у галузі методології архітектурно-дизайнерського проектування.
 • Зміст: ознайомити студентів із загальними принципами історичних підвалин формування сучасного архітектурного середовища. (2 лініями розвитку сучасної архітектури. Міфами та утопіями архітектури ХХ ст. Впливом міжнародних виставок на теорію і практику проектування.) Напрямки і течії в сучасній архітектурі, містобудуванні та дизайні. Постмодерністська ідеологія популістської орієнтації. Продуктивістська концепція стилю високих технологій. Раціоналізм як нова монументальна структурність середовища. Становлення системної методології середовищного проектування. Визначення проектування як системи і історичні форми його організації. Синтез форм і форми синтезу архітектурного проектування. Системний і середовищний підхід. Формування предметно-просторового середовища інтер’єрів житлових та громадських споруд; ознайомити із класифікацією, номенклатурою, нормативними даними приміщень та обладнань; розкрити композиційні, функціональні, техніко-економічні, технологічні та художньо-естетичні вимоги до проектування інтер’єрів.
Рекомендована література: 
 1. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. — М.: Стройиздат, 1976. — 136с.
 2. Из истории советской архитектуры: Документы и материалы. 1926-1932 гг. -М.: Наука, 1970.-13с.
 3. Гидион 3. Время, пространство, архитектура.- М.: Стройиздат. 1984.
 4. Велев П. Города будущего. М.: Стройиздат, 1985. −160с.
 5. Фремптон К. Современная архитектура:Критический взгляд на исто¬рию развития.-М.: Стройиздат, 1990.
 6. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. — М.: Стройиздат, 1990.
 7. Дж. К.Джонс. Инженерное и художественное конструирование.- М.:Мир, 1976 — 374с.
 8. АлещенкоН.В. Будущее архитектуры промышленных сооружений. — М.:Стройиздат, 1976. — 103с.
 9. Беляев B.C., Хохлова П.П. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий: Учеб.пособие.- М.: Высш.шк. 1991 — 255с.
 10. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. — Л.:1933.
 11. Заблоцкий Г.А. Социология градостроительства: Учеб.пособие — К.:КИСИ, 1983 — 87с.
 12. Яргина З.Н. Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1990 — 343с.
 13. Шакурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. -М.:Стройиздат, 1990- 318с.
 14. Тимохин В.А. Эвристические методы конкурсного архитектурного проектирования. — К.: КИСИ, 1991. — 59с.
 15. Архитектурная бионика / Под ред. А.С.Лебедева. — М.: Стройиздат, 1990
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування, підсумкова графічна робота
Мова навчання: 
українська