Методологічні основи наукових досліджень

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —60 (кредитів ЄКТС — 1,5), аудиторні години — 32 (лекції — 32).
Лектори: 
д.т.н., проф. Шклярський Володимир Іванович
Результати навчання: 
 • знати основи проведення науково-дослідних робіт;
 • знати особливості оформлення результатів проведених досліджень, а також виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • уміти застосовувати набуті знання для задач організації проведення науково-дослідних робіт та експериментальних досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • радіотехнічні системи,
 • мікропроцесори в РЕА,
 • методи генерування та формування сигналів,
 • методи приймання та обробки сигналів.
кореквізити:
 • статистична радіотехніка,
 • радіовимірювання.
Зміст навчального модуля: 
Організація науково-дослідної роботи в державі, підготовка наукових кадрів, науково-дослідна робота студентів, вибір напряму та етапи науково-дослідної роботи, пошук, накопичення та обробка наукової інформації, теоретичні дослідження, моделювання, застосування ПК в наукових дослідженнях, експериментальні дослідження, обробка результатів експериментальних досліджень, оформлення результатів наукової роботи, організація роботи в науковому колективі.
Рекомендована література: 
 1. Журавський А.В., Яцейко А.Я., Дьяченко Н.Б. Основи технічної творчості та наукових досліджень. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 380 с.
 2. Шклярський В.І. Методологічні основи наукових досліджень. Конспект лекцій. Електронний варіант. — Львів, 2010. — 78 с.
 3. Белый И.В., Власов К.П., Клепиков В.В. Основы научных исследований и технического творчества. Учебн. пособие. — Харьков: Вища школа. 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): контрольна робота з вибраної теми, усне опитування
 • підсумковий контроль (60%), письмова контрольна робота, залік.
Мова навчання: 
українська