Метеорологія та кліматологія

Код модуля: 
ЕОНС_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
проф. Гумницький Я.М.
Результати навчання: 
студент повинен знати будову атмосфери, сонячне випромінювання, кругообіг води та процеси формування хмар і повстання опадів, циркуляцію атмосфери, баричне поле, клімат планети та його зміни; студент повинен вміти статистично обробити експериментальні дані, дати оцінку впливу забруднень на погоду та зміну клімату
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна хімія, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Будова метеорологічної станції. Хімічний склад атмосфери. Забруднення атмосфери та глобальні її зміни (парниковий ефект, руйнування озонового пару, кислотні дощі, смоги). Вертикальна будова атмосфери. Фізика атмосфери (рівняння стану, статики, термодинаміка та руху атмосфери). Сонячне випромінювання, енергетичний баланс. Кругообіг води, виникнення хмар та опадів. Циркуляція атмосфери, баричне поле, циклони та антициклони, атмосферні фронти. Основи кліматології. Клімати землі.
Рекомендована література: 
  1. С.П. Хромов. Основы синоптической метеорологии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
  2. М.С. Аверкиев. Метеорология. — М.: МГУ, 1991.
  3. Чернюк Г., Лихолат В. Метеорологія і кліматологія. — 2005. — Тернопіль, «Підручник і посібники», — 112с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська