Метали та зварювання в будівництві

Код модуля: 
ЗВДВ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекцій — 32 год., лаб. роб. — 16 год)
Лектори: 
доцент, канд. техн. наук Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
  • знати основи металознавства та термічної обробки сталей; теоретичні основи зварювання та основні його види, що застосовуються у будівництві; техніку та технологію зварювання низьковуглецевих та низьколегованих сталей.
  • вміти практично втілювати отримані теоретичні знання при виборі техніки та технології зварювання будівельних сталей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
  • металеві конструкції
Зміст навчального модуля: 
Кристалічна будова та кристалізація металів та сплавів. Будова металевих сплавів та основні типи діаграм стану. Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану залізо-цементит. Вуглецеві та леговані сталі. Арматурні сталі. Термічна обробка сталі. Класифікація процесів зварювання. Зварні шви та з’єднання. Використання зварювання у промисловому будівництві. Тріщиностійкість зварних з’єднань та зварність сталей. Ручне електродугове зварювання покритими електродами. Електродугове зварювання з газовим захистом та під шаром флюсу. Джерела живлення електричної дуги. Зварювальні матеріали. Контактне зварювання. Газове зварювання та кисневе різання.
Рекомендована література: 
  1. А.П. Гуляев. Металловедение. — М.: Машиностроение, 1978. — 646 с.
  2. Сварка и резка в промышленном строительстве./ Под. ред. Малышева Б.Д./ — М.: Стройиздат, 1989. — 590 с.
  3. Б.В. Прикин. Технология металлов и сварка. — Киев: Вища школа, 1978.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%): залікова контрольна робота, залік
Мова навчання: 
українська