Металознавство та зварювання

Код модуля: 
ІМПФ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2 ); аудиторні заняття — 32 год. (лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.).
Лектори: 
к. т. н., доцент Рильніков Борис Сергійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати і вміти:
 • основи металознавства сталей;
 • особливості і хімічного складу і структури будівельних сталей;
 • теоретичні основи зварювання металів і сплавів;
 • практично втілювати теоретичні знання при виборі техніки та технологій ї зварювання будівельних сталей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: фізика, технологія виробництва матеріалів та виробів, металознавство, кольорові метали та сплави, сплави з особливими властивостями, обробка металів тиском, ливарне виробництво.
 • Кореквізит: металеві конструкції.
Зміст навчального модуля: 
Метали, їх кристалічна будова і властивості. Типи взаємодії елементів у сплавах. Діаграми стану металевих сплавів. Зв’язок типів діаграм стану з властивостями сплавів. Діаграма стану залізо — цементит Вуглецеві і леговані сталі. Арматурні сталі. Класифікація процесів зварювання металів. Основи зварювальності сталей. Утворення холодних і горячих тріщин в процесі зварювання. Ручне електродугове зварювання покритими електродами. Автоматичне і напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу та газовим захистом. Зварювальні матеріали. Контактне зварювання. Кисневе різання сталей. Режими технологічних процесів зварювання.
Рекомендована література: 
 1. Металознавство: Підручник / О. М. Бялик, В. С. Черненко, В. М. Писаренко. Ю. Н. Москаленко. — К. :Вища школа, 2002. — 374 с.
 2. Попович В. В., Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство. — Львів: Світ, 2006. — 280 с.
 3. Сварка и резка в промышленном строительстве. — М: Стройиздат, 1989. — 590 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%): залікова контрольна робота, залік.
Мова навчання: 
українська