Металознавство та термічна обробка зварних з’єднань

Код модуля: 
ІПМФ_6089_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год (кредитів ЄКТС — 3,0); аудиторні години — 48 год (лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.)
Лектори: 
доктор фіз.-мат. наук, професор Прохоренко Віктор Якович
Результати навчання: 
 • знати основи будови матеріалів, взаємозв’язки між структурою та експлуатаційними властивостями конструкційних матеріалів; вплив термічної обробки на структуру та властивості.
 • уміти вибрати найбільш перспективний матеріал та економну термічну обробку зварних з єднань в залежності від умов експлуатації конструкції; застосовувати отримані знання при подальшому виконанні курсових робіт та дипломного проектування, а також у наступній практичній роботі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Фізика — агрегатні стани речовини, кристалічна будова, фазові переходи, фізичні властивості, механізми перенесення тепла.
 • Кореквізити: Теорія будови сплавів, Теорія зварювальних процесів, Технологія конструкційних матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Атомно-кристалічна будова металів, типи хімічних зв’язків; реальна структура: типи дефектів, поліморфні перетворення. Механізми кристалізації, будова металевого злитка, кристалізація наплавленого металу зварних з єднань. Пружне та пластичне деформування, руйнування металу. Повернення, полігонізація та рекристалізація. Теорія сплавів: правило фаз Гібса та правило відрізків, типи діаграм стану. Залізовуглецеві сплави; вплив вуглецю та сталих домішок на властивості сталей і чавунів. Склад, структура, класифікація та маркування вуглецевих сталей та чавунів. Теорія та технологія термічної обробки. Основи легування; класифікація легованих сталей, вплив легуючих елементів. Корозійностійкі, жаростійкі та жароміцні сталі. Кольорові метали та сплави на основі міді, алюмінію, титану.
Рекомендована література: 
 1. Бялік О.М., Черненко B.C., Писаренко В.М., Москаленко Ю.Н. Металознавство. — Київ: Політехніка 2001.
 2. Лахтин ЮМ Металловедение. ТО. — М.: Машиностроение, 1990.
 3. ГуляєвА.П. Металловедение. — М: Металургия, 1977.
 4. Лившиц А.А. Металловедение для сварщиков. — М.: Металургия. 1986.
 5. Прохоренко В.Я. Будова металевих розплавів, механізми кристалізації. — Львів: ЛПІ, 1993. — 68 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, захист звітів та самостійних робіт.
 • Підсумковий контроль (70 %): іспит.
Мова навчання: 
українська, російська, польська