Металооброблюване обладнання

Код модуля: 
МАМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Бочков В’ячеслав Михайлович
Результати навчання: 
  • знати будову і принцип функціонування універсального металорізального обладнання, автоматів та напівавтоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів, гнучких виробничих модулів, роботизованих технологічних комплексів, гнучких виробничих систем; тенденції розвитку кожної групи верстатів; технологічні можливості, основи експлуатації та обслуговування металорізального обладнання;
  • уміти аналізувати кінематичні схеми металорізального обладнання, складати рівняння кінематичного балансу ланцюгів і визначати формули настроювання, розраховувати кількості зубців шестерень гітар змінних коліс, настроювати і налагоджувати ділильні головки для ділення деталей на рівні і нерівні частини, що виконуються на свердлильних, фрезерних, розточувальних і інших верстатах. Настоювати і налагоджувати зубообробні верстати для нарізування прямозубчастих і косозубчастих циліндричних коліс, конічних коліс з прямими зубцями, настроювати і налагоджувати токарно-гвинторізні верстати для нарізання різі різцем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: фізика; теорія механізмів і машин, гідропневмоавтоматика, інженерна графіка.
Зміст навчального модуля: 
Полягає у формуванні у студентів вміння орієнтуватися в розмаїтті металорізального обладнання, проводити аналіз кінематичних схем, складати рівняння кінематичного балансу ланцюгів, визначати формули настроювання ланцюгів, вибирати потрібне обладнання для виконання конкретної операції, розраховувати кількість зубців шестерень гітар змінних коліс ланцюгів ділення, диференціала, подач, головного руху, гвинторізного та ін.
Рекомендована література: 
  1. Бочков В. М., Сілін Р. І., Гаврильченко О. В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: Навч. посібник / За ред. Сіліна Р. І. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. 448 с.
  2. Бочков В. М., Сілін Р. І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник /за ред. Сіліна Р.І. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. − 380 с.
  3. Бочков В. М. Розрахунок та конструювання коробок швидкостей і подач металорізальних верстатів. К.: ІСДО, 1994. — 140 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові розрахунково-графічні роботи (РГР).
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська