Металеві мости

Код модуля: 
МБМ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 135 год (2,5 кредити), у тому числі аудит. Заняття — 80 год. (лекції — 32 год., практичні заняття — 48 год.), самостійна робота — 55 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Сало В. Ю.
Результати навчання: 

Формування і закріплення необхідних знань і навиків, які необхідні для проектування і будівництва металевих мостів і споруд на автомобільних дорогах.
Ззасвоїти: сучасні типи конструкцій прогонових будов і опор металевих мостів, положення їх розрахунку та конструювання.
Вміти:

 • конструювати і проектувати основні види металевих мостів;
 • оцінити ефективність прийнятих рішень;
 • застосувати сучасні нормативні документи, довідкову літературу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теоретична механіка,
 • Опір матеріалів,
 • Будівельна механіка,
 • Дерев’яні мости,
 • Залізобетонні мости,
 • Обчислювальна техніка та програмування.
Зміст навчального модуля: 
Прогонові будови з суцільними балками. Балочна клітка проїзної частини. Проїзна частина металевих мостів. Сталезалізобетонні прогонові будови. Балочні прогонові будови з фермами. Компоновка прогонових будов. Проектування рамних металевих мостів. Проектування аркових металевих мостів. Проектування мостів комбінованих систем (вислих і вантових). Перевірка міцності і стійкості елементів мостів. Опори металевих мостів. Сучасні нормативні документи при проектуванні мостів.
Рекомендована література: 
 1. Саламахин П. М. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт, 1991.
 2. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт. 1986.
 3. Лучко Й. Й., Коваль П. М. Мости: конструкції та надійність. Львів. Каменяр, 2005.
 4. Саламахин П. М. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование мостов», М., 2004.
 5. ДБН В 2.3.014-2006 «Мости і труби. Правила проектування».
 6. Корнієв М. М. Сталеві мости. Теоретичний і практичний посібник з проектування. Київ, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань та 2 контрольні заходи ( у 8-му та 16-му тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська