Металеві конструкції

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Барабаш В. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань, які дозволяють освоїти основні методи конструювання та розрахунку МК та їх з’єднань; роботу металу при різних видах навантажень і в умовах експлуатації. Основні принципи проектування конструкцій будівель і споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Теоретична механіка»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Метали та зварювання в будівництві»,
 • «Будівельне матеріалознавство».
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про металеві конструкції (МК). Матеріали для МК. Методи розрахунку МК. Розрахунок елементів МК у випадку роботи на розтягнення та згинання. Розрахунок центрально та позацентрово стиснених стержнів, Загальні принципи розрахунку елементів МК. З’єднання МК. Основи проектування балок і балочних виробничих перекриттів. Сталеві каркаси одноповерхових будинків. Системи плоских велико прольотних перекриттів громадських і виробничих будівель. Конструювання та проектування конструкцій покрівель.
Рекомендована література: 
 1. Клименко Ф.Є., Барабаш В. М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції: Підручник.-Львів: Світ, 2002 — 312 с.
 2. Бучок Ю. Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник.-Київ: Вища школа, 1994. — 447 с.
 3. СНІП 11-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования., М. 1988.
 4. ДБН В. 1.2-2:2006.Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мін буд України, 2006. — 60 с.
 5. СНІП 2.02.01.83. Основания зданий и сооружений. — М.: Стройиздат. 1988. — 40 с.
 6. ДБН В.2.6. — 163: 2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу.
 7. Беленя Е. П. Металлические конструкции. — М. Стройиздат, 1986 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30 балів; контрольні заходи — 70 балів
 • Підсумковий контроль: диференційний залік.
Мова навчання: 
українська