Металеві конструкції

Код модуля: 
БКМ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 162 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., практичні заняття — 16год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Цібеленко П. П.
Результати навчання: 
Набуття знань основ інженерного розрахунку та конструювання найбільш поширених конструкцій, а також чітке уявлення про роботу, основи розрахунку і конструктивні вирішення металевих конструкцій будинків і споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Опір матеріалів», «Теоретична механіка» ,«Будівельна механіка», «Метали та зварювання в будівництві», «Будівельне матеріалознавство».
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості про металеві конструкції (МК). Матеріали для МК. Методи розрахунку МК. Розрахунок елементів МК у випадку роботи на розтягання і згинання. Розрахунок центрально і позацентрово стиснених стержнів. Загальні принципи розрахунку елементів МК. З’єднання МК. Основи проектування балок і балочних виробничих перекриттів. Сталеві каркаси одноповерхових будинків. Системи плоских велико прольотних покриттів громадських і виробничих будинків. Просторові металеві покриття. Велико пролітні вантові системи. Сталеві каркаси одноповерхових будинків.
Рекомендована література: 
 1. Бучок І. Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник. — Київ: Вища школа, 1994. — 447 с.
 2. Клименко Ф. Є., Барабані В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції/ За редакцією Ф. Є. Клименка: Підручник. — Львів: Світ, 2002. — 312 с.
 3. СНІП 11-23-81*. Стальние конструкции. /Госстрой СССР, — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. — 96 с.
 4. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мінбуд України, 2006. — 60 с.
 5. Стасюк М. І. Залізобетонні конструкції. Ч. 1. Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами. К.: ІЗМН, 1997. — 272 с.
 6. Залізобетонні конструкції /Під ред. Барашикова А. Я. — К.: Вища школа, 1994. — 352 с.
 7. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. — 80 с.
 8. СНІП 2.02.01- 83. Основания зданий и сооружений. — М.: Стройиздат. 1988. — 40 с.
 9. Інженерна геологія: Механіка грунтів, основи і фундаменти. Підручник / М. Л.Зоценко, В. І. Кованенко та ін, — К.: Вища школа, 1992. — 408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська