Мережні операційні системи

Код модуля: 
ЕОМ_6049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 108 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 64 (лекцій − 32, лабораторні — 16, практичні заняття — 16).
Лектори: 
старший викладач Бочкарьов Олексій Юрійович
Результати навчання: 
У результаті навчання студент повинен:
  • знати загальні принципи побудови та функціонування мережних операційних систем;
  • розуміти концептуальні основи функціонування системних програмних засобів, що реалізують основну функціональність мережних операційних систем;
  • вміти працювати з основними службами та сервісами мережних операційних систем сімейства UNIX/Linux та сімейства MS Windows.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: Системне програмне забезпечення, Системне програмування, Комп’ютерні мережі.
  • Кореквізити: Глобальні інформаційні мережі, Системне адміністрування комп’ютерних мереж.
Зміст навчального модуля: 
Архітектура та призначення мережних операційних систем (класифікація МОС, основні функції МОС, узагальнена архітектура МОС). Управління локальними ресурсами (управління процесами, управління пам’яттю, управління уводом/виводом, організація роботи файлової системи). Управління розподіленими ресурсами (передача повідомлень в розподілених системах, RPC, RMI, методи синхронізації в розподілених системах, процеси та потоки в розподілених системах, розподілені файлові системи). Концепції та технології проектування мережних операційних систем (вимоги до сучасних МОС, масштабованість, переносимість, сумісність, безпека, сучасні тенденції структурної будови мережних операційних систем). Мережні операційні системи сімейства UNIX/Linux. Мережні операційні системи сімейства MS Windows.
Рекомендована література: 
  1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Питер, 2009.
  2. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: Разработка и реализация — СПб.: Питер, 2006.
  3. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 1038с
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системне програмування