Мережі водовідведення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 48 год., практичні заняття — 32 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Вивчення особливостей систем та схем водовідведення, їх основних елементів. Набуття навиків в проектуванні мереж водовідведення та споруд на них.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна механіка рідини і газу,
  • Гідравліка відкритих русел,
  • Насосні та повітродувні станції.
Зміст навчального модуля: 
Стічні води та їх характеристика. Загальна схема водовідведення. Системи та схеми водовідведення. Умови проектування систем водовідведення. Основи гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж. Розрахункові витрати стічних вод. Розрахунок і висотне проектування водовідвідних мереж. Мережі для відведення атмосферних опадів. Проектування та влаштування дощової мережі. Оглядові та перепадні колодязі, камери, їх розрахунок. Перетин самопливних трубопроводів з перешкодами (дюкери, переходи). Зливоскиди та розділювальні камери, випуски стічних вод у водойми. Прокладання труб та заробка їх з’єднань.
Рекомендована література: 
  1. Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. — М.: Стройиздат, 1987. — 336 с.
  2. Гидравлический расчет сетей водоотведения: Расчетные таблицы / Ю. М. Константинов, А. А. Василенко, А. А. Сапухин, Б. Ф. Батченко. — К.: Будівельник, 1987. — 120 с.
  3. Справочник проектировщика: Канализация населеных мест и промышленных предприятий / Под ред. Н. В. Самохина. — М.: Стройиздат, 1981 — 638 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська