Мережі водопостачання (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку та проектування напірних мереж і споруд систем водопостачання з урахуванням вимог з охорони довкілля й раціонального використання водних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів,
 • Інженерна геодезія,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Технічна механіка рідини і газу,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Системи й схеми водопостачання. Визначення потрібних кількостей води. Режим водоспоживання. Режим роботи систем водоспоживання. Напір у водопровідній мережі. Типи водопровідних мереж. Визначення діаметрів труб водопровідних ліній і втрат напору в них. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів. Теорія гідравлічної нев’язки кільцевих мереж. Використання обчислювальної техніки для розрахунку водопровідних мереж. Облаштування водопровідної мережі.
Рекомендована література: 
 1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Учебник. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
 2. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993. — 230 с.
 3. Тугай А. М., Терновцев В. Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. — К.: Вища школа, 1980. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська