Мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем

Код модуля: 
ПТМ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — )
Лектори: 
д.т.н., професор Івахів Орест Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати загальні архітектурні принципи побудови комп”ютерних мереж, їх протоколи, засоби об”єднання мереж, головні мережеві технології;
 • вміти організувати обмін інформацією між абонентами мережі, практично вирішувати задачі встановлення та експлуатації мережевих компонент, налаштування та знаходження причин несправностей основних мережевих компонент мехатронних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фізика (роздіп «Електрика»),
 • Загальна електротехніка,
 • Основи інформатики,
 • Програмне забезпечення мехатронних засобів,
 • Мікропроцесори в мехатронних засобах;
кореквізити:
 • Мікрокомп’ютерні вузли мехатронних засобів.
 • Конструювання мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Архітектурні розвязки однокристальних мікропроцесорів, мови та програмні засоби аналогових мікропроцесорів, cпеціалізовані модулі архітектури мікросистем, aналогово-цифрове перетворення в мікросистемах, cигнальні процесори DSP.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп«ютерні мережі. Львів, БАК, 2003.
 2. Чернега В., Платтнер Б. Комп’ютерні мережі: Навч. посібник. /В.Чернега, Б.Платтнер. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006.
 3. Larry L Peterson, Bruce S Davie. Computer Networks. A system Approach. -Morgan Kauffman publishers.- San-Francisco, CA.- 2003
 4. М.М.Дорожовець, О.В.Івахів, В.О.Мокрицький. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська