Мережеві операційні системи

Код модуля: 
БІТ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович
Результати навчання: 
 • Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;
 • Вміти здійснювати вибір мережевої операційної системи для реалізації конкретних задач стосовно забезпечення сумісного використання мережевих ресурсів користувачами та їх адміністрування, підтримки відмовостійкості системи та захисту даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні мови та програмування,
 • Комп’ютерні мережі.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Однорангові і серверні мережеві операційні системи. Мережеві служби і мережеві оболонки. Архітектура ОС. Концепція мікроядерної архітектури ОС. Процеси і потоки. Планування в системах реального часу. Призначення й типи та механізм переривань. Системні виклики. Алгоритми розподілу пам’яті. Кеш-пам’ять. Файлова система. Логічна організація файлової системи. Логічна організація файла. Фізична організація файлової системи. Диски, розділи, сектори, кластери. Фізична організація і адресація файла. Фізична організація FAT, s5, ufs, NTFS. Файлові операції. Контроль доступу до файлів. Відмовостійкість файлових і дискових систем. Концепція виклику віддалених процедур. Формат повідомлень RPC. Зв’язок клієнта із сервером. Мережеві служби. Принцип побудови мережевої файлової системи.
Рекомендована література: 
 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Мережеві операційні системи. — СПб.: Питер, 2001, — 544 с.
 2. Modern Operating System. A.S. Tannenbaum. — Prentice-Hall, 1992.
 3. Distributed Operating System. A.S. Tannenbaum. — Prentice-Hall, 1995.
 4. Operating System. W. Stalling. — Prentice-Hall, 1995.
 5. Игорь Чубин. Реализаци сетевой инфраструктуры на основе Linux-систем, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування під час практичних занять (20%), якість захисту лабораторних робіт (20%)
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська