Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Код модуля: 
ЗМД_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 32)
Лектори: 
 • д.е.н., проф. Мельник О.Г.;
 • практичні заняття проводить асистент Адамів М.Є.
Результати навчання: 
 • вирішувати конкретні завдання та приймати управлінські рішення у сфері ЗЕД в умовах формування ринкової моделі господарювання, зокрема щодо: вироблення навичок розроблення та реалізації стратегічних і тактичних планів у сфері ЗЕД; організування ЗЕД; мотивування персоналу, контролювання та регулювання ЗЕД; оцінювання і управління ризиками ЗЕД; вироблення ефективних управлінських рішень у сфері ЗЕД; формування системи інформаційного забезпечення ЗЕД; управління транснаціональними компаніями; здійснення антикризового управління у сфері ЗЕД;
 • уміти системно мислити у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також застосовувати різноманітний інструментарій та технології управління при розгляді конкретних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні економічні відносини
кореквізит:
 • Управління митною діяльністю
Зміст навчального модуля: 
Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Організування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Контролювання, діагностування та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності. Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК). Управління діяльністю спільних підприємств (СП). Антикризовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум: [навч. посібник] / В.О. Козловський. — Вінниця: ВНТУ, 2000. — 122 с.
 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / [А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: КНТЕУ, 2012. — 823 с.
 3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: [навч. посібник] / Г.М. Дроздова. — К.: ЦУЛ, 2002. — 171 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
 • підсумковий контроль (80%, іспит): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська