Менеджмент та маркетинг

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 32 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Романишин С.Б.,
 • к.е.н., доц.Скибінський О.С.
Результати навчання: 
 • знати: сутність таких понять як «управління», «діяльність», «процес», «менеджмент», «підприємство і організація» та інших, особливості управлінських процесів в організації, основні методи оптимізації прийняття рішень, фундаментальні принципи маркетингу підприємства в динамічному ринковому середовищі, моделі та методи прийняття стратегічних і тактичних маркетингових рішень щодо розроблення, виготовлення та просування товару на ринок з урахуванням обраної політики ведення бізнесу.
 • вміти: проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійсненні кадрового моніторингу, формувати ефективну систему управління персоналом, характеризувати індивідуальні особливості працівників, оцінювання рівень їх задоволення та лояльності, здійснювати розрахунок показників руху кадрів, згуртовувати колектив, розробляти стратегію і тактику товарної політики, розробляти бізнес-план випуску нового товару, оцінювати конкурентоспроможність товару, проводити функціонально-економічне обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам, адаптацію до потреб споживачів, розробляти інтегровані маркетингові комунікації в просуванні продукції на ринок, отримані теоретичні знання використовувати для розв’язання конкретних практичних завдань з курсу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Макроекономіка і мікроекономіка;
 • кореквізит: Менеджмент персоналу.
Зміст навчального модуля: 
Сутність менеджменту і його місце в системі управління підприємством. Історія розвитку менеджменту. Організація як об’єкт управління. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілення. Управління каналами розподілу. Організація та контроль маркетингової діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Вінніченко І.І. Маркетинг : практикум : навчальний посібник / І.І. Вінніченко. — Донецьк : Юго-Восток, 2013. — 407 с.
 2. Звягінцева О.Б. Маркетинг : навчальний посібник. — Одеса : В.В. Букаєв, 2012. — 443 с.
 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. — 352 с.
 4. Кузьмін О.Є.,. Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — Львів: НУ «Львівська політехніка», «ІНТЕЛЕКТ — Захід», 2002. — 228 с.
 5. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб./О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, І.С.Процик, С.Б.Романишин, Р.З.Дарміць. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 196 с.
 6. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч. 1 : підручник / С.В.Скибінський. — Львів, 2000. — 640 с.
 7. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч. 2 : підручник / С.В.Скибінський. — Львів : ЛА «Піраміда», 2009. — 748 с.
 8. Фірсова С.Г. Маркетинг : навчальний посібник / С.Г. Фірсова. — Житомир : Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 2013. — 323 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): індивідуальні контрольні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська