Менеджмент та маркетинг у фармації

Код модуля: 
ТБСФБ_6080_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год.; аудиторні години — 40 год.; в т.ч. лекції — 24 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
ст. викл. Кричковська А.М.
Результати навчання: 
знання основних принципів організації органів керування хіміко-фармацевтичною галуззю; виробничий менеджмент та маркетинг; системи належної виробничої практики (GMP) та належної лабораторної практики (GLP); промисловий випуск лікарських засобів; державну систему контролю якості лікарських засобів; повинен вміти створювати та реєструвати хіміко-фармацевтичне підприємство; складати бізнес-план; організувати роботу хіміко-фармацевтичного підприємства зі створення, дослідження, реєстрації та промислового випуску лікарських препаратів; здійснювати експортно-імпортні операції; здійснювати маркетингову роботу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Організація та економіка фармації, нормативне забезпечення фармацевтичних підприємств
Зміст навчального модуля: 
Основні положення законів України щодо виробництва лікарських препаратів. Ліцензування фармацевтичної діяльності. Належна виробнича та належна лабораторна практика у промисловій фармації. Нормативно-технологічна підготовка виробництва. Державна реєстрація лікарських засобів в Україні. Ліки як ринкова продукція. Особливості виробництва отруйних, наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та спирту етилового. Державна система контролю якості ліків в України. Елементи системи просування товарів. Ціноутворення в системі фармацевтичного маркетингу. Зовнішньоекономічна діяльність. Управління трудовими ресурсами.
Рекомендована література: 
  1. Громовик Б.П. Менеджмент та маркетинг у фармації. / Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. / Посібник — Вінниця: Вид-во «Нова книга». 2009. — 438 с.
  2. Фармацевтичне законодавство (нормативні акти). Під редакцією д.фарм.н., проф. Грошового Т.А. — Тернопіль: ТДМУ, 2008. — 468 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) —диференційований залік
Мова навчання: 
українська, російська