Менеджмент та маркетинг

Код модуля: 
ФІН_6049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Кондрат І.Ю.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: місце кожної категорії менеджменту в управлінській діяльності, виявляти взаємозв’язки між ними та розуміти природу, характер та інструментарій управлінського впливу; способи дослідження товарних ринків, методи формування маркетингової товарної, цінової, збутової, комунікативної політики тощо;
  • уміти: проектувати системи менеджменту, тобто формувати взаємозв’язані і взаємодіючі управлінські важелі, які забезпечують управлінський вплив; організувати маркетингову діяльність підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: конфліктологія і теорія переговорів.
  • кореквізит: зв’язки з громадськістю.
Зміст навчального модуля: 
Поняття менеджменту та його функції. Сутність, зміст і мета маркетингової діяльності. Міжнародний маркетинг. Міжнародний бізнес: основні поняття. Класифікація контрагентів, як суб’єктів міжнародного ринку. Оцінка можливостей ведення бізнесу на міжнародних ринках та планування можливостей фірми. Організація маркетингових досліджень на зовнішніх ринках. Міжнародна товарна політика. Ціни і цінова політика на зовнішньому ринку. Міжнародна система дистрибуції. Маркетингова політика комунікацій. Реклама та просування товару на зовнішніх ринках. Організація і стратегічне управління в міжнародних фірмах. Управління людськими ресурсами та етика в міжнародному бізнесі.
Рекомендована література: 
  1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. — М., К.: Видав. дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
  2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: «Академвидав», 2003. — 416 с.
  3. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л.А. Мороз. — 3-є вид., без змін — Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2005. — 244 с.
Форми та методи навчання: 
форми – денна методи – лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20 %)
  • контрольний захід (80 %)
Мова навчання: 
українська