Менеджмент персоналу підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_8002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 42 (лекції — 14, практичні заняття — 28), самостійна робота — 48.
Лектори: 
ст. викл. Висоцький Артур Леонідович
Результати навчання: 
 • оволодіти теоретичними і практичними знаннями з питань менеджменту персоналу для успішного вирішення всіх проблем підвищення ефективності та якості управління.
 • навчитися управлінню формальними та неформальними групами, формам влади, особистого впливу та лідерству, управлінню конфліктами, вирішенню комунікативних проблем, вивчення питань щодо планування персоналу, управління трудовими ресурсами та кар’єри в менеджменті.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка праці та соціально-трудові відносини,
 • основи менеджменту;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Вступ, основні теорії управління, управління групами; лідерство; управління конфліктами; інформація та ефективність управління; персонал в системі управління, організація праці управлінського персоналу; управління людськими ресурсами; управлінська кар’єра.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України. Т.1/Ін-т законодавства. — К., 1997. — с.5-11.
 2. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. Т.1/Ін-т законодавства. — К., 1996. — с.210-218.
 3. Законодавство України про працю. Збірник законодавчих і нормативних актів. — К., Атака, 2003. — 944 с.
 4. Кодекс законів про працю України. — К.׃ Парламентське вид-во, 2003. — 108 с.
 5. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навч.посіб. — К.׃ Знання — Прес, 2002. — 313 с.
 6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. — М.׃ НОРМА-ИНФРА М, 1999. — 384 с.
 7. Дворецька Г.В. Соціологія праці. Навчальний посібник. — К.׃ КНЕУ, 2001. — 244 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • підсумковий контроль (70%)
Мова навчання: 
українська