Менеджмент персоналу

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 40 (лекції — 32, лабораторні — 8)
Лектори: 
к.е.н., доц. Процик І.С.
Результати навчання: 
  • знати: економічні теорії та базисні інститути управління персоналом, основні принципи управління персоналом в сучасній системі менеджменту, структуру та види персоналу, джерела пошуку кандидатів на вакантну посаду, методи ефективного комплектування штату працівників та їх адаптації, методи оцінювання рівня задоволення, згуртованості та соціального розвитку колективів;
  • вміти: проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійсненні кадрового моніторингу, формувати ефективну систему управління персоналом, характеризувати індивідуальні особливості працівників, оцінювання рівень їх задоволення та лояльності, здійснювати розрахунок показників руху кадрів, згуртовувати колектив.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Менеджмент
  • кореквізит: Стратегічне управління
Зміст навчального модуля: 
Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Менеджмент персоналу як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації та зовнішньоекономічних служб. Кадрове планування в організаціях. Організування набору та відбору персоналу зовнішньоекономічних служб. Організування діяльності та функції служб з управління персоналом. Формування колективу організацій. Згуртованість та соціальний розвиток персоналу. Оцінювання персоналу. Управління розвитком і рухом персоналу. Управління процесом вивільнення персоналу. Ефективність управління персоналом.
Рекомендована література: 
  1. Управління персоналом: [навч.-метод посібник] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна, — Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. — 240 с.
  2. Менеджмент персоналу: [навч. посіб.] / В.М. Канюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за ред. В.М. Данюка, В.М. Петюх. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.
  3. Єгоршин А.П. Управління персоналом. — [2-е узд.] / А.П.Егоршин. — Н.Новгород: НИМБ, 2003. — 624 с.
  4. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін. // За ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьмін. — Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. — 428 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): лабораторні роботи, індивідуальні контрольні завдання, усне опитування;
  • підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська