Менеджмент

Код модуля: 
ММП_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240; аудиторні години — 128 (лекції — 48, лаб. — 32, практ. — 48)
Лектори: 
к.е.н., доц. Барвінська Є.С.
Результати навчання: 
знати:
 • функції менеджменту;
 • процес менеджменту;
 • види та сутність методів менеджменту;
 • класифікацію управлінських рішень;
 • сутність комунікацій та різновиди інформації;
 • форми влади та стилі керівництва у менеджменті;
 • ефективність та відповідальність менеджменту.
вміти:
 • використовувати отримані знання для здійснення управління службами підприємства;
 • формувати організаційну структуру підприємства, відділу, служби тощо;
 • ефективно використовувати системи мотивування;
 • аналізувати проблеми та передбачати перспективи розвитку підприємства;
 • оптимально приймати управлінські рішення;
 • вдало використовувати відповідну форму влади та стиль керівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Вступ до фаху «Менеджмент»
 • кореквізит: Корпоративне управління
Зміст навчального модуля: 
Сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління. Еволюція менеджменту. Види організацій як об’єктів управління. Процес менеджменту. Функції та методи менеджменту. Управлінські рішення та підходи щодо їх оптимізації. Інформаційні системи і комунікації. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Проблеми відповідальності та управлінської етики. Організаційні зміни та організаційний розвиток. Ефективність менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.
 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: «Академвидав», 2003 — 416 с.
 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — 2-е вид. доп. і перероб. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. — 352 с.
 4. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. — Львів: «Центр Європи», 1995. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська