Менеджмент

Код модуля: 
OA_6020_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЕCTS — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Гринів Тетяна Теодозіїна
 • к.е.н., доц. Коваль Зоряна Остапівна
Результати навчання: 
 • засвоїти: основи теорії і практики менеджменту;
 • уміти: застосовувати набуті знання у практиці господарської діяльності підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи економічної теорії
кореквізити:
 • Економіка і управління підприємством
Зміст навчального модуля: 
Поняття та сутність менеджменту. Організація як об’єкт управління. Функції менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Комунікації у менеджменті. Керівництво та лідерство в організації.
Рекомендована література: 
 1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. — Львів: Бак, 2001. — 624 с.
 2. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч.посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. − 247 с.
 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навчальний посібник — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2007. — 384 с.
 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: «Академвидав», 2007. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
теоретичне, практичне, самостійне навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): усне опитування та розв’язування задач.
 • Підсумковий котроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська