Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобіля

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С15
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції — 32).
Лектори: 
к. т. н., старший викладач Бритковський Василь Михайлович
Результати навчання: 
  • Знати концепцію побудови мехатронних діагностичних і контрольно-вимірювальних систем автомобіля, новітні допоміжні системи для водія.
  • Вміти аналізувати роботу мехатронних діагностичних модулів і контрольно-вимірювальних систем автомобіля; експлуатувати і обслуговувати мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобіля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Фізика, Електронне та електричне обладнання автомобілів, Мехатроніка автомобілів.
  • Супутні: Комп’ютерна діагностика автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Конструкція та принципи побудови мехатронних діагностичних і контрольно-вимірювальних систем автомобіля, їх експлуатація та сервіс.
Рекомендована література: 
  1. Сажко В. А. Електрообладнання автомобіля і тракторів: Підручник. — К.: Каравела, 2009. — 402 с.
  2. Мазепа С. С., Куцик А. С. Електрообладнання автомобіля. — Львів: Львівська політехніка, 2004. — 168 с.
  3. Сажко В. А. Електричне та електронне обладнання автомобіля: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Каравела, 2006. — 296 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %, контрольна робота).
  • Підсумковий контроль(20 %, залік).
Мова навчання: 
українська