Мехатроніка автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 16; практичні — 16)
Лектори: 
д. т. н., проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
Результати навчання: 
  • знати будову і принципи роботи мехатронних систем автомобіля;
  • вміти аналізувати роботу мехатронних систем автомобіля, виявляти і усувати неполадки мехатронних систем автомобіля у процесі його експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Конструкція автомобіля,
  • Електроніка і мікропроцесорна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови і сучасні тенденції розвитку мехатронних систем автомобілів. Елементна база мехатронних систем та їх характеристика. Сенсори і апаратні компоненти систем мехатроніки. Особливості конструкції та принципи роботи автомобільних сенсорів. Мехатронні системи керування двигуном, трансмісією та ходовою частиною. Системи керування устаткуванням салону. Діагностування і проектування мехатронних систем автомобілів.
Рекомендована література: 
  1. Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: Підручник. — К.: Каравела, 2009. — 400 с.
  2. Введение в мехатронику: Учеб. пособібник / О. М. Яхно, А. В. Узунов, А. Ф. Луговской и др. — К.: НТУУ «КПИ», 2008. — 528 с.
  3. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем: Навч. посібник / М. М. Дорожовець, О. В. Івахів, В. О. Мокрицький. — Львів: Вид-во Нац. Унту «Львівська політехніка», 2009. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): захист лабораторних робіт, робота на практичному занятті;
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний (семестровий) контроль.
Мова навчання: 
українська