Механізація технологічних процесів

Код модуля: 
АТХП_6004_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 ( кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Васильківський Ігор Степанович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • будову і принцип роботи типових засобів механізації;
 • принципи функціонування машин, автоматів, автоматичних ліній і промислових роботів;
 • методи створення систем комплексної механізації;
 • методи розрахунку і вибору засобів механізації;
вміти
 • проводити аналiз виробничого процесу з метою подальшої механізації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • інженерна графіка,
 • фізика,
 • теоретична механіка,
 • прикладна механіка та основи конструювання,
 • основи автоматики i автоматизацiї,
 • технологiчнi об'єкти та процеси виробництв
кореквізити:
 • технiчнi засоби автоматизації,
 • автоматизацiя неперервних технологiчних процесiв,
 • автоматизацiя перiодичних технологічних процесiв
Зміст навчального модуля: 
Загальнi понят¬тя і класифікація засобів і систем механізації. Транспортуючі машини. Стрічкові конвеєри горизонтального і вертикального транспортування Ланцюгові конвеєри – пластинчасті, скребкові, ковшові, підвісні та ін. Трубопровідний транспорт. Підйомно-транспортні механізми – принцип роботи, основні параметри і характеристики, основи розрахунку і вибору. Виконавчі механізми для переміщення штучних деталей, механізми захвату, упаковки і складування. Засоби механізації для проведення ремонтів технологічного обладнання, машин і механізмів. Класифікація машин-автоматів і автоматичних ліній. Роторні і роторно-конвеєрні лінії. Основні вузли і механізми. Класифікація, структура, основні показники і характеристики промислових роботів. Виробничі, підйомно-транспортні і універсальні промислові роботи, їх конструктивні особливості, модульний принцип побудови. Маніпулятори: кінематична структура, складові частини, пристрої пересування і захвату. Структурні схеми керування промисловими роботами. Технічні засоби автоматизації, особливості реалізації алгоритмів керування промисловими роботами. Системи керування: циклова, позиційна, контурна, адаптивна. Системи числового програмного керування. Акумулюючі пристрої, як засоби механізації між дискретними і неперервними виробничими процесами. Системи механізації складів. Механізація процесів дозування і зважування рідких і сипких матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Додонов Б.П., Лифанов В.А. Грузоподъемные и транспортные устройства. М.: Машиностроение, 1990. 248 с.
 2. Юревич Е.Н., и др. Устройство промышленных роботов. Л.: Машиностроение, 1980. 333 с.
 3. Волчкевич Л.М., и др. Автоматы и автоматические линии. М.: Высшая школа, 1976. 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольно-розрахункова робота
Мова навчання: 
українська