Механіка сипких середовищ та рідин (Курсовий проект)

Код модуля: 
МАМ_8021_СО1
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3 ); самостійна робота — 90 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Білоус Борис Дмитрович
Результати навчання: 
 • Знати: механічні властивості сипкому середовищі та рідині; розподіл напружень у сипкому середовищі та рідині; умову рівноваги сипкого середовища та рідини; розподіл тиску у ємкостях різних за формою та розмірами; методику визначення коефіцієнтів бокового тиску; зміну напруженого стану сипкого середовища при дії змінних сил.
 • Вміти: розраховувати напруження у сипкому середовищі; прогнозувати коефіцієнти рухомості та бокового тиску сипкого середовища та рідині; формулювати умови рівноваги та міцності сипкого середовища; аналізувати напружений стан сипкого матеріалу під дією змінних сил.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Поперередні:
 • Обладнання для дозування матеріалів
 • Пакувальне обладнання
 • Технологія пакування та зберігання пакованої продукції.
Зміст навчального модуля: 
Узагальнена тема курсового проекту: Розробка завантажувальних та розвантажувальних пристроїв автоматичної пакувальної лінії на основі дослідження фізико-механічних характеристик сипкого продукту. Мета курсового проектування — закріплення знань, отриманих на лекціях та практичних заняттях з дисциплін «Обладнання для дозування матеріалів», «Технологія пакування та зберігання пакованої продукції» та «Пакувальне обладнання».
Приклади тем курсових проектів:
 1. Проектування бункера та його механізмів для зберігання і розвантаження сортованого сипкого матеріалу.
 2. Розробка вібраційного завантажувально-розвантажувального пристрою пакувального автомата (автоматичної пакувальної лінії).
 3. Моделювання напруженого стану сипкого середовища.
Вимоги до КП: Обсяг пояснювальної записки — 20...25 ст. Розрахункова частина складає — 60% від загального обсягу. Графічна частина роботи виконується на двох-трьох листах формату А1 і складається з наступних креслень: (1. Складальне креслення бункерного пристрою, формат А1 (1 лист); Складальне креслення вібраційного пристрою, формат А1 (0,5-1 лист). Модель сипкого середовища та дослідження його напруженого стану А1 (0,5-1 лист). В окремих випадках частина курсового проекту, наприклад графічна, може бути замінена на виготовлення або налагодження макету.
Рекомендована література: 
 1. Гавва О. М., Безпалько А. П., Волчко А.І., Кохан О. О. Пакувальне обладнання. Підручник. Київ: ІАЦ «Упаковка», 2010. — 744 с.
 2. Емкости для сыпучих грузов в транспортно-грузовых системах/ И. В. Горюшинский, И. И. Кононов, В. В. Денисов, Е. В. Горюшинская, Н. В. Петрушкин. Под общей редакцией И. В. Горюшинского: Учебное пособие. — Самара: СамГАПС, 2003. — 232 с.
 3. Шубин И. Н., Свиридов М. М., Таров В. П. Технологические машины и оборудование. Сыпучие материалы и их свойства: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. — 76 с.
 4. Оборудование для переработки сыпучих материалов: учебное пособие / В. Я. Борщев, Ю. И. Гусев, М. А. Промтов, А. С. Тимонин. — М. : «Издательство Машиностроение-1», 2006.— 208 с.
 5. Долгунин В. Н., Борщев В. Я. Быстрые гравитационные течения зернистых материалов: техника измерения, закономерности, технологическое применение. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2005, — 112 с.
 6. Чернов М. Е. Упаковка сыпучих продуктов: Учебное пособие. — М.: Дели, 2000. — 163 с.: ил.
 7. Падохин В. А., Кокина Н. Р. Физико-механические свойства сырья и пищевых продуктов: Учеб. пособие / Иван. гос. хим.-технол. ун-т., Институт химии растворов РАН. — Иваново, 2007. — 128 с.
 8. Каталымов А. В., Любартович В. А. Дозирование сыпучих и вязких материалов. — Л.: Химия, 1990. — 240 с.
 9. Каталымов А. В., Лукьянов П. И. Примеры расчета аппаратов и устройств с зернистым слоем: Учебное пособие/ МИХМ. — М., 1988. — 48 с.
 10. Клейн Г. К. Строительная механика сипучих тел. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1977. — 256 с.
 11. Лукьянов П. И. Аппараты с движущимся зернистым слоем. М.: Машиностроение, 1974.
 12. Зенков Р. Л. Механика насыпных грузов. М.: Машиностроение, 1964.
Форми та методи навчання: 
Самостійна робота, консультації до курсового проекту
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 — диференційований залік).
Мова навчання: 
українська