Механіка руйнування металоконструкцій

Код модуля: 
ТУЗ_ХХХХ_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторних робіт — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
 • Знати теоретичні основи: застосування найпоширеніших критеріїв механіки руйнування конструкційних матеріалів та елементів конструкцій зі зварними з’єднаннями; теоретичні основами та методології оцінки тріщиностійкості матеріалів під час дії на них навантажень та робочих середовищ;
 • вміти: засвоювати методики визначення статичної та циклічної тріщиностійкості в лабораторних умовах; оволодіти основами методів оброблення результатів вимірювань та особливостей метрологічного забезпечення навантажувальних пристроїв та вимірювальних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Опір матеріалів,
 • Контроль якості зварювання,
 • Теорія і техніка експерименту.
Зміст навчального модуля: 
Основи руйнування конструкційних матеріалів та їх зварних з’єднань, що побудовані на використанні підходів лінійної механіки руйнування. Коефіцієнти концентрації напружень в зварних з’єднаннях зі стиковими і кутовими швами. Визначення циклічної тріщиностійкості зварних з’єднань.
Рекомендована література: 
 1. Андрейків О.Є., Штаюра С. Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч.1.- Львів: ЛНУ, 2003 — 274 с.
 2. Андрейкив А. Е., Дарчук А. И. Усталостноеразрушение и долговечностьконструкций. — Киев: Наукова думка, 1992. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %, захист лабораторних робіт).
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська