Механіка грунтів, основи та фундаменти

Код модуля: 
БКМ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год, лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
асистент Пелех А. Б.
Результати навчання: 
Засвоєння студентами знань необхідних для проектування фундаментів штучних споруд (будинків, підпірних стінок, підземних переходів).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна геологія», «Теоретична механіка», «Архітектурні конструкції», «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Будівельні матеріали».
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок фізичних та механічних характеристик грунтів; розрахунок та проектування різних типів фундаментів будинків та споруд.
Рекомендована література: 
  1. Берлинов М. В. Основания и фундаменты. — М.: Высшая школа, 1998.
  2. Зоценко М. Л. та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти. — К.: Вища школа, 1992.
  3. Цытович Н. А. Механика грунтов. М.: Высшая школа, 1983.
  4. Берлинов М. В., Ягупов Б. А. Примеры расчета оснований и фундаментов. — М.: Стройиздат, 1986.
  5. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. — М. ЦИТЛ Госстроя СССР, 1985.
  6. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М. — Стройиздат, 1985.
  7. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи. Київ. Мінбуд, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська